và tìm được 1 bài viết có từ khóa " bat nhi niem vui khong nguyen nhan "
  • Bất Nhị (Niềm vui không nguyên nhân)

    Bất nhị là không hai. Thế nào là không hai ? Không hai là không lạc vào hai cực đối đãi của một vấn đề . Bản chất sự vật là Thái cực nội bao âm và dương trong nó, trong âm có dương, trong dương có âm .