và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chanh tin va loi ich cua chanh tin "
  • Chánh tín và lợi ích của chánh tín

    Mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng, nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối. Đạo Phật chủ trương chánh tín, không bao giờ chấp nhận mê tín.