và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chuong iv vua a duc va dai thien "
  • Chương IV: Vua A Dục và Đại Thiên

    Phật giáo sau khi trải qua lần kết tập thứ hai, về thái độ đối với giới luật, tuy đã phân thành Thượng Tọa Bộ và Ðại Chúng Bộ, nhưng về giáo nghĩa và giáo đoàn vẫn chưa xảy ra hiện tượng đối lập nổi bật...