và tìm được 3 bài viết có từ khóa " chuyen hoa tham san si "
  • Chuyển hóa tham sân si

    Phiền não của chúng sanh thì vô lượng vô biên nhưng tham sân si là căn bản. Tham sân si còn được gọi là ba độc, giết chết an lạc và hạnh phúc của con người. Tu tập là từng bước nhận diện và chuyển hóa hết thảy tham sân si của tự thân.
  • Đem đạo vào đời - đem đời vào đạo

    Đem "Đạo Vào Đời" là đem Pháp Phật, đem Tâm Bồ Đề chuyển hóa mọi khổ lụy, uế nhiễm của chúng sanh khắp nơi, tức là sửa chữa tâm u ám, sai trái, tham sân si để phát triển tâm thiện lành, thánh thiện, tâm Phật. Không vì bất cứ lý do gì mà im lặng với những điều bất chánh, sai trái làm cho Đạo Phật suy vi, biến dạng: "Đời không đạo lấy gì để sửa, Đạo không đời biết giảng cho ai!"
  • Chuyển hóa Tham Sân Si

    Phiền não của chúng sanh thì vô lượng vô biên nhưng tham sân si là căn bản. Tham sân si còn được gọi là ba độc, giết chết an lạc và hạnh phúc của con người. Tu tập là từng bước nhận diện và chuyển hóa hết thảy tham sân si của tự thân. Giống như người bệnh cần phải uống đúng thuốc, đủ liều để chữa trị bệnh tật. Điều quan trọng nhất là không ai có thể làm việc ấy thay thế cho mình.