và tìm được 1 bài viết có từ khóa " con duong di den thanh tuu chanh kien "
  • Con đường đi đến thành tựu Chánh kiến

    Người tu học Phật đều biết rằng, Bát Chánh đạo là nền tảng quan trọng của toàn bộ giáo pháp Thế Tôn. Trong đó, Chánh kiến tức nhận thức và quan điểm đúng Chánh pháp là chi phần quan yếu, có vị trí đứng đầu (Chánh kiến, …, Chánh định).