và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cung duong cung co nam bay duong "
  • Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường

    Ai cũng biết bố thí và cúng dường là việc tốt, là nhân lành của phước báo giàu sang, đủ đầy ở tương lai. Nhưng vì tâm và hạnh trước, trong và sau khi bố thí vốn khác nhau nên phước quả cũng tương ưng sai biệt thành năm bảy đường.