và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cung duong dung phap va loi ich cua cung duong tam ..."
  • Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

    Cúng dường Tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam bảo thường còn và lợi ích chúng sinh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này.