và tìm được 1 bài viết có từ khóa " cuo ? ?c do ? ?i va ? da ?o ha ..."
  • Cuộc đời và Đạo hạnh của Hòa thượng Thích thượng Tâm hạ Cẩn

    Hòa Thượng Thích Tâm Cẩn là một vị Tổ sư đã hết lòng với đạo pháp và dân tộc, đồng thời Ngài cũng là một bậc chuẩn tu xuất trần thượng sĩ, giới hạnh tinh nghiêm, nhập thể lợi lạc quần sinh. Hòa thượng luôn khơi dậy tinh thần đại từ đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để xả thân cứu đời, hoằng dương chính pháp