và tìm được 1 bài viết có từ khóa " de tro thanh nguoi phat tu chan chanh "
  • Để trở thành người Phật tử chân chánh

    Đức Phật đã dạy Chư Tăng là những người có trách nhiệm duy trì Chánh Pháp; còn người Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì Chánh pháp, làm cho Chánh pháp được mọi người nhận thấy qua đời sống của cá nhân và gia đình thấm nhuần đạo lý Phật giáo...