và tìm được 1 bài viết có từ khóa " dem doi vao dao "
  • Đem đạo vào đời - đem đời vào đạo

    Đem "Đạo Vào Đời" là đem Pháp Phật, đem Tâm Bồ Đề chuyển hóa mọi khổ lụy, uế nhiễm của chúng sanh khắp nơi, tức là sửa chữa tâm u ám, sai trái, tham sân si để phát triển tâm thiện lành, thánh thiện, tâm Phật. Không vì bất cứ lý do gì mà im lặng với những điều bất chánh, sai trái làm cho Đạo Phật suy vi, biến dạng: "Đời không đạo lấy gì để sửa, Đạo không đời biết giảng cho ai!"