và tìm được 1 bài viết có từ khóa " giai thoai ve vi tam giao thien tang phat an dai ..."
  • Giai thoại về vị Tam giáo Thiền tăng - Phật Ấn Đại sư

    Phật Ấn thiền sư (1032- 1098) thuộc tông Vân Môn, pháp danh là Liễu Nguyên, người Nhiễu Châu, Phù Lương, từ nhỏ đã đọc thông thạo các kinh điển của Nho học, 3 tuổi có thể đọc thuộc Luận Ngữ, chư gia thi, 5 tuổi thuộc hơn ba ngàn bài, lớn lên lại ham đọc kinh Phật, được gọi là thần đồng.