và tìm được 1 bài viết có từ khóa " gioi luat la mang mach cua phat phap "
  • Giới luật là mạng mạch của Phật pháp

    Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.