và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hanh phuc hay kho deu dua vao thai do song cua ..."
  • Hạnh phúc hay khổ đều dựa vào thái độ sống của bạn

    Sự thất bại trên đường đời trên sự nghiệp có chông gai, có gian khổ thì hãy coi sự thất bại là kinh nghiệm, là bài học để từ đó mà rút ra nhận thức tư duy kinh nghiệm, nổ lực bản thân nhằm đưa tới sự thành công. Không ai làm một lần là được cả.