và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hinh anh xuat gia gieo duyen tai tu vien wat phra ..."
  • Hình ảnh xuất gia gieo duyên tại tu viện Wat Phra Dhammakaya, Thái Lan

    Xuất gia gieo duyên theo Phật giáo Bắc truyền (Đại thừa) thì thụ trì giới Bát Quan Trai trong một ngày một đêm, không cần cạo bỏ râu tóc và đắp áo cà sa, nhưng xuất gia gieo duyên theo Phật giáo Nam truyền (Theraveda) thì phải cạo bỏ râu tóc và đắp áo cà sa, thì thụ trì giới sa di.