và tìm được 1 bài viết có từ khóa " kho vui qua mat ke me nguoi tinh "
  • Khổ vui qua mắt kẻ mê người tỉnh

    Ở thế gian có những sự việc xảy ra, người mê lấy làm vui thích, người tỉnh không tán thán. Ngược lại có những việc người mê cho là khổ, người tỉnh lại vui vẻ thực hành. Chúng ta tu Phật cần phải biết rõ vì sao như thế.