và tìm được 1 bài viết có từ khóa " luat tang va nhung nguyen tac song an lac "
  • Luật Tạng và những nguyên tắc sống an lạc

    Luật tạng là một nền văn học rất quan trọng trong đạo Bụt mà không mấy ai nắm vững. Trong giáo đoàn, những vị giỏi về kinh thì được gọi là Kinh sư (Sutra Master), những vị giỏi về luận thì gọi là Luận sư (Abhidharma Master), và các vị nắm vững về luật thì gọi là Luật sư (Vinaya Master).