và tìm được 1 bài viết có từ khóa " muc dich tu hanh qua loi giang cua thien su thich ..."
  • Mục đích tu hành qua lời giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ

    Chúng ta tu để làm gì? Để dừng, lặng tâm lăng xăng. Tâm lăng xăng lặng xuống thì tâm chân thật hiện đủ. Đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu khác. Song muốn thực hiện điều này, chúng ta phải đi từng bước.