và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nang luc vo bien cua vi tha "
  • Năng Lực Vô Biên Của Vị Tha

    Khi chúng ta quan tâm đến năng lực rộng lớn của giác ngộ và khối lượng thực hành khổng lồ tương ứng cần thiết để đạt đến, chúng ta có thể trở nên thối chí và chùn bước với nhiệm vụ.