và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nguoi tu phai dep bo tham san si "
  • Người tu phải dẹp bỏ tham sân si

    Phiền não do tham sân si mà ra. Nếu chúng ta biết chừa, biết ngăn đón tham sân si thì phiền não sẽ giảm dần. Nếu dẹp được mây phiền não thì ông Phật của mình hiện ra, không cần tìm kiếm ở đâu hết. Sống được với ông Phật thật của chính mình, đó là người biết tu.