và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhan thuc ve tam quan trong cua gioi luat "
  • Nhận thức về tầm quan trọng của giới luật

    Giới luật được thiết lập là mở ra lộ trình giải thoát cho tất cả mọi người ứng dụng thực hành. Do đó, giới luật có vai trò và tầm quan trọng đối với tất cả chúng đệ tử Phật. Trong tam vô lậu học, giới luôn là bước đầu tiên, bước đí cơ bản để thiết lập nền tảng đạo đức cơ bản.