và tìm được 1 bài viết có từ khóa " niem phat phai dat tron niem tin vao loi phat day "
  • Niệm Phật phải đặt trọn niềm tin vào lời Phật dạy

    Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Lòng tin là bước đầu vào Ðạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của chư Phật. Thế nên, đối với người niệm Phật thì đức tin có tánh cách rất trọng yếu.