và tìm được 1 bài viết có từ khóa " no luc thuc tap phap phat "
  • An cư, nỗ lực thực tập pháp Phật

    Tôi nhận thấy Tăng Ni thực hiện lời Phật dạy, tập hợp một chốn để an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới, định, tuệ. Đó là điều đáng mừng. Sau đây, tôi có vài suy nghĩ về tu hành xin được chia sẻ cùng đại chúng.