và tìm được 1 bài viết có từ khóa " rong tu cong duc hoi huong vang sanh "
  • Rộng Tu Công Đức Hồi Hướng Vãng Sanh

    Tất cả công đức hồi hướng, bất luận công đức thuộc loại hữu lậu hay vô lậu, đều trở thành tư lương vãng sanh, ứng hợp với đại nguyện thứ 20 của đức Phật A Di Đà. Chắc chắn về sau sẽ được toại nguyện không sai...