và tìm được 1 bài viết có từ khóa " royal grand hall "
  • Royal Grand Hall

    Royal Grand Hall - Hùng Nghiêm Đại Điện Phật Giáo ở Quận hạt Hyogo, Nhật Bản dường như sẽ phá nhiều kỷ lục trên thế giới