và tìm được 1 bài viết có từ khóa " sau cai chet than thuc se di ve dau "
  • Sau cái chết thần thức sẽ đi về đâu?

    Theo Luận Tạng (Abhidhamma Pitaka) của Phật giáo Nam truyền, tâm tử (cuti citta) cũng chính là tâm sanh (patisandhi citta), nghĩa là khi con người lìa bỏ thân tứ đại này lập tức đi tái sanh, tìm kiếm một thân mới dưới hình thức khác.