và tìm được 1 bài viết có từ khóa " su lien he giua kiep nay voi kiep kia "
  • Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia

    Khi một chúng sanh chết, ngũ uẩn diệt theo, nhưng những nghiệp thiện ác tạo tác như bóng nương theo hình sẽ cấu sanh ngũ uẩn mới, đời sống mới trong bụng mẹ. Mãi mãi như vậy là hành trình luân hồi của chúng sanh trong sáu nẻo.