và tìm được 1 bài viết có từ khóa " su xuat hien cua kinh dai thua "
  • Sự xuất hiện của kinh Đại Thừa

    Khi tư tưởng Đại thừa đã thành hình, những người khởi xướng thấy rằng nếu những tư tưởng sâu sắc này không được cắm rễ vào sự sống thực tế của một tăng thân tu học, thì tư tưởng đó chưa thực sự trở nên hữu ích cho quần chúng và sẽ khó được chấp nhận.