và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tim hieu cach thuc tho phat "
  • Tìm hiểu cách thức Thờ Phật, Lạy Phật và Cúng Phật

    Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các Ngài đã dùng đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ luân hồi và đưa đến địa vị sáng suốt an vui.