và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tim hieu ve muc dich tu hanh trong dao phat la ..."
  • Tìm hiểu về mục đích tu hành trong đạo Phật là gì?

    Tu hành trong đạo Phật là đi tìm lại bản lai diện mục của chính mình vốn có mặt trước khi được cha mẹ sanh ra, nhưng đã bị lãng quên từ vô thủy kiếp. Nếu người tu hành chưa sáng tỏ việc này thì khác gì mặt trăng bị mây đen che kín, không thể hiển xuất quang minh, thì làm sao có thể khai mở trí huệ?