và tìm được 1 bài viết có từ khóa " to su nguyen thieu voi hanh tung va thi ke thi ..."
  • Tổ Sư Nguyên Thiều với Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch Thích Thái Hòa

    Tổ sư họ Tạ, húy Nguyên Thiều, tự Hoán Bích, sinh giờ Tuất, ngày 15 tháng 5 năm Mậu tý, tức là ngày 08 tháng 7 năm 1648, tại huyện Trình Hưng, phủ Triều Châu, Quảng Đông. Năm 19 tuổi xuất gia với Hòa Thượng Bổn Khao - Khoáng Viên tại chùa Báo Tư, ở Trung Hoa được Bổn sư trao cho Pháp danh Nguyên Thiều, tự Hoán Bích.