và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tong luan y nghia bon sinh dao "
  • Tổng luận ý nghĩa bốn sinh đạo

    Bốn sinh đạo là giáo nghĩa được đề cập xuyên suốt từ truyền thống Phật giáo sơ kỳ: các kinh Nikāya và các A-hàm Hán dịch, cho đến: Giáo nghĩa bộ phái và Phật giáo Đại thừa: điển hình là kinh Kim cương1, đại thể thống nhất về mặt ý nghĩa.