và tìm được 2 bài viết có từ khóa " tu dieu de giao ly can ban cua dao phat "
  • Tứ diệu đế giáo lý căn bản của đạo Phật

    Tứ diệu đế là giáo lý căn bản của đạo Phật. Có thể nói tất cả mọi nguồn giáo lý của đạo Phật đều được dựng lập trên giáo lý tứ diệu đế. Đại thừa và tiểu thừa cũng đều triển khai tinh thần này.
  • Tứ diệu đế giáo lý căn bản của đạo Phật

    Tứ diệu đế là giáo lý căn bản của đạo Phật. Có thể nói tất cả mọi nguồn giáo lý của đạo Phật đều được dựng lập trên giáo lý tứ diệu đế. Đại thừa và tiểu thừa cũng đều triển khai tinh thần này.