và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tu hanh khong phat tam bo de chang the thanh tuu "
  • Tu hành không phát tâm bồ đề chẳng thể thành tựu

    Người tu hành chẳng phát tâm bồ đề, thì vĩnh viễn là chúng sinh. Do đó, có thể thấy đây là sự khác biệt giữa chúng sinh và Bồ Tát, tức là quan hệ giữa sự phát tâm bồ đề. Nói tóm lại, phát tâm bồ đề là Bồ Tát, phát nghiệp tâm là chúng sinh.