và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tu hanh o noi heo lanh de thanh tuu "
  • Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?

    Đừng tưởng ở riêng là tốt hết, trừ khi ở riêng mà biết tu, ở chỗ vắng mà biết tu thì có lợi lớn. Nếu không biết tu chưa chắc đã có lợi. Vì tâm mình không phải đợi có cảnh nó mới chạy nhảy, mà có cảnh hay không có cảnh nó cứ chạy nhảy.