và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia 3 nen huong trong phat giao "
  • Ý nghĩa 3 nén hương trong Phật giáo

    3 nén hương mang ý nghĩa đặc biệt. Số 3 tượng trưng cho Tam bảo là Phật – Pháp – Tăng. Số 3 tượng trưng cho Tam giới là Dục giới – Sắc giới – Vô sắc giới. Số 3 tượng trưng cho Tam thời là Quá khứ – Hiện tại – Tương lai.