và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia tham thuy cua bon chu a di da phat "
  • Ý nghĩa thâm thúy của bốn chữ A Di Đà Phật

    A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây là tiếng phạn, nếu như theo ý nghĩa của mặt chữ mà dịch thì A dịch thành Vô, Di Đà dịch thành Lượng, Phật dịch thành Giác hoặc dịch thành Trí.