và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia vo song khi thai tu xuat gia "
  • Ý nghĩa vô song khi Thái tử xuất gia, hoằng Phật đạo

    Ý nghĩa ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia vẫn còn in đậm trong tâm tư của tất cả những người con Phật. Do đó kỷ niệm ngày Phật xuất gia nhằm nhắc nhở hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia noi theo gương sáng của Ngài để tu hành, để tinh tấn, để tăng trưởng trí tuệ và để giải thoát.