Tin Phật Giáo 48 – Cuộc thi thiết kế poster phim “Về Phía Mặt Trời”

Tin Phật Giáo 48 – Cuộc thi thiết kế poster phim “Về Phía Mặt Trời”