Tin Phật Giáo 54 – Tiệc chay: “Sen vàng Vườn tâm Nở” Ủng hộ đồng bào Miền Trung 2013

Tin Phật Giáo 54 – Tiệc chay: “Sen vàng Vườn tâm Nở” Ủng hộ đồng bào Miền Trung 2013Nguồn: Senviet.tv