Tin video lễ nhập kim quang Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Lễ nhập kim quang Hòa thượng Thích Trí TịnhNguồn Senviet.tv