GHPGVN gửi thư phân ưu tới Giáo hội Tăng già An Nam tông

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Quý Giáo hội và chư Tăng, Phật tử Vương Quốc Thái Lan. Kính nguyện cầu Giác linh đức Trưởng lão Hòa thượng thể nhập thế giới Niết bàn.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi: Giáo hội Tăng già An Nam Tông (Việt Tông) Thái Lan  

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt nam vô cùng kính tiếc được tin đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Kính Chiếu – Phra Maha Khananamdhampaññāthiwatra, Tăng trưởng thứ 11 Giáo hội Tăng già An Nam Tông (Anam-nikaya) Thái Lan, trụ trì chùa Phổ Phước (Wat Kusolsamakhon, Bangkok) đã viên tịch lúc 15 giờ 18 phút ngày 16 tháng 4 năm 2561 -2018 tại bệnh viện Chulalongkorn. Trụ thế 89 năm, Hạ lạp: 69 năm.

Sự viên tịch của Đức Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Tăng già An Nam Tông (Việt Tông) Thái Lan, Chư Tăng, Phật tử Vương quốc Thái Lan.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Quý Giáo hội và chư Tăng, Phật tử Vương Quốc Thái Lan.

Kính nguyện cầu Giác linh đức Trưởng lão Hòa thượng thể nhập thế giới Niết bàn.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Đại sứ Quán VN tại Thái Lan “để biết”
- UBNNVNVN ở nước ngoài “để biết”
- Ban TGCP, Vụ PG, Vụ QHQT “b/c”
- Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

  (đã ấn ký) 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn