Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

( KHAI BẠCH )

Một nghi thức trong Phật giáo. Phàm Đại chúng họp lại để làm Pháp sự, như đọc Kinh, tụng Luật, lúc bắt đầu làm Pháp sự thì vị Thượng tọa hoặc người thay mặt nói ra lời khai bạch, cho biết mục đích cuộc hội họp. Đến chừng làm xong Pháp sự, trước khi giải tán thì vị Thượng tọa, người thay mặt cùng tất cả Đại chúng đọc bài Kết nguyện.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn