Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A BỆ BẠT TRÍ

Avaivarti
 
Cũng viết: A duy việt chư, A duy việt trí, A Tỳ bạt trí Avaivarti.
 
A: Bất không, Bệ bạt trí: Thối chuyển. Có nghĩa là Bất thối, Bất thối chuyển. Tức là lên bực Bồ Tát, tu hành tinh tấn mãi cho đến thành Phật Thế Tôn. Bực Bồ Tát nầy không hề thối tâm đối với Pháp lý, không còn trở lại cõi phàm trần khổ não, trừ khi tùy tiện giáo độ chúng sanh, ấy là bực chẳng hề thối chuyển đối với quả Phật. Đối nghĩa: Bệ bạt trí (Vaivarti), dịch nghĩa: Thối, Thối chuyển.
 
Trong Kinh A Di Đà có nói rằng: Những chúng sanh, sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, đều là bậc Chẳng thối trở lui: A bệ bạt trí. Có lắm vị sanh về đó, rồi thì được giáng thế làm Phật ở một cõi khác: Nhứt sanh bổn xứ.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn