Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A CHÂU ĐÀ

A CHÂU ĐÀ (S. Arfura)
 
Tên vị đạo sĩ tiền thân của tôn giả Mục Kiền Liên, một trong hai đệ tử lớn của Phật Thích Ca. Lúc bấy giờ, đạo sĩ A Châu Đà tu ở trên núi Đàn Đặc, được gặp Thái tử Đại Noa là tiền thân [tr.8] Phật Thích Ca, và phát nguyện đến lúc thái tử thành Phật thì sẽ xin làm đệ tử thần thông đệ nhất của Phật, tức tôn giả Mục Kiền Liên. X. Ma ha Mục Kiền Liên.