Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A DI ĐÀ DU TƯ

A DI ĐÀ DU TƯ (S. Amitayus)
 
Một danh hiệu khác của Phật A Di Đà, với nghĩa là thọ mạng Vô lượng.
 
Trong các chùa Việt Nam, thường có bộ tượng A Di Đà tam tôn, với tượng Phật A Di Đà đứng giữa, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đứng bên trái, và tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng bên Phải.