Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A DI ĐÀ PHẬT THUYẾT LÂM

阿 彌 陀 佛 說 林
 
Tác phẩm 7 quyển, do cao tăng Nhật Bản là Thiện Tánh Kế Thành biên soạn vào năm 1770. Nội dung trích dẫn những lời dạy trong hơn 200 bộ kinh luận trong Đại Tạng nói về Phật A-di-đà và Tây phương tịnh độ. Trong đó đa số thuộc Mật giáo, còn lại gồm khoảng 10 bộ luận và khoảng 70 bộ kinh như: Hoa Nghiêm, Phương Đẳng, Pháp Hoa, Niết Bàn. Sách này trích dẫn nhiều như vậy cốt để chứng minh câu: “ Chư kinh sở tán đa tại Di Đà” (các kinh phần nhiều ca ngợi đức Phật A-di-đà).