Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A DI ĐÀ

A DI ĐÀ (Amitabha)
 
Tên Phật. Hán dịch nghĩa là Vô Lượng Phật. Phật A Di Đà có thọ mạng vô lượng và phát ra ánh sáng hào quang vô cùng, nên có hai danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật và Vô Lượng Quang Phật. Theo Kinh A Di Đà, Phật A Di Đà đang giáo hóa chúng sanh ở cõi Tây phương Cực Lạc. Phật tử có lòng chí thành niệm tên A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày nếu đạt được nhất tâm thì khi lâm chung sẽ được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Niệm danh hiệu Phật A Di Đà là phép tu căn bản của một tông phái Phật giáo gọi là: Tông Tịnh độ. Vd. Những ngày hội chùa Hương, mọi người gặp nhau trên đường trẩy hội đều chào nhau bằng câu: A Di Đà Phật.
 
Có nhiều đức Phật giáo hóa ở nhiều cõi Tịnh Độ khác nhau. Nhưng phổ biến nhất là danh hiệu Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc phương Tây. x. Cực Lạc.
 
Bộ kinh cơ bản của Pháp môn Tịnh Độ này là kinh Vô Lượng Thọ được dịch ra chữ Hán đầu tiên vào các năm 223-253, nhưng sau đó bản dịch bị thất lạc, cho nên tên kinh không được ghi trong tập Khai nguyên lục, là tập thư mục Phật giáo được soạn vào năm 730 TL.