Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A LA HA

Arhat
 
Tức A la ha. Một hiệu trong Thập hiệu của Phật. A la ha dịch là Ứng cúng, nghĩa là đáng thọ sự cúng dường của loài người và chư Thiên, vì tự mình đã dứt hết phiền não.
 
Cũng viết: A La Hán. Đành rằng đức Thích Tôn đắc quả A La Hán đã bao kiếp rồi, nhưng một khi giáng sanh nơi một cõi trược thế, kế xuất gia tu hành, thì phải lấy lại quả A La Hán. Vì vậy nên người ta gọi Phật là một vị Đại La Hán.
 
Nhưng trong các kinh điển không gọi Phật là A La Hán, mà gọi là A la ha hay Ứng cúng, ấy là để phân biệt rằng Phật không phải là một vị xuất thân từ nơi Thinh văn thừa.