Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A LA HÁN

Hán dịch chữ Sanskrit Arhat. A La Hán là quả Thánh cao nhất của Phật giáo Nguyên thủy. Có ba nghĩa:
 
1. Ứng cúng: xứng đáng để cho thế gian tôn sùng và cúng dường.
 
2. Sát tặc: (từ ví dụ), vị A La Hán đã giết sạch tất cả mọi giặc phiền não, mê lầm.
 
3. Vô sinh: đã thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi, không phải tái sanh nữa.
 
Ở Việt Nam thường gọi là La Hán. Tại chùa Tây Phương gần Hà Nội có tượng 18 vị La Hán rất đẹp.