Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A NÀ HÀM

A NÀ HÀM (S.Anagamin)
 
Quả vị thứ ba trong bốn quả vị Thánh của Phật giáo Nguyên thủy. Hai quả vị thứ nhất và thứ hai là: Tu Đà Hoàn va Tư Đà Hàm. Quả vị thứ tư là quả vị A La Hán, tức quả vị cao nhất.
 
Đến quả vị A Na Hàm này, hành giả sẽ không còn tái sanh ở cõi Dục giới nữa mà an trú ở cõi Tịnh cư Thiên thuộc Sắc giới và sẽ tiếp tục tu hành cho đến lúc chứng quả A La Hán, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sanh tử, vì vậy mà Hán dịch nghĩa là Bất lai, nghĩa là không còn trở lại cõi Dục giới nữa (x. Dục giới).